Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady naboru

Do pełnienia okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy:

1. którym nadano przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej

2. którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

3. posiadający nadany przydział kryzysowy, którzy ochotniczo zgłosili się do pełnienia okresowej służby wojskowej i złożyli wniosek o którym owa w pkt. 2

Do wniosku kandydat dołącza:

1. Kwestionariusz osobowy,

2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego

4. Kserokopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do okresowej służby wojskowej

Dowódca jednostki wojskowej określa stanowiska służbowe przeznaczone do uzupełnienia żołnierzami rezerwy wraz z wymogami i kryteriami dla danego stanowiska. Po otrzymaniu dokumentów ewidencyjnych kandydatów dowódca jednostki wojskowej przeprowadza wstępną selekcję a następnie organizuje postępowanie kwalifikacyjne ochotników, które obejmuje m. in. egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do jednostki wojskowej dokumenty ewidencyjne kandydatów spełniających kryteria na stanowiska określone przez dowódcę JW. Po wstępnym zaakceptowaniu przez dowódcę JW kandydatów kieruje ich na postępowanie kwalifikacyjne. Po pozytywnym przejściu przez postępowanie kwalifikacyjne wydaje żołnierzowi rezerwy kartę powołania do służby okresowej.

POWOŁANIE DO SŁUŻBY OKRESOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych mogą zostać powołani do służby okresowej w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu :

1) zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,

2) działaniach antyterrostycznych i z zakresu ochrony ich mienia

3) akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,

4) oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania,

5) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

dokumenty do pobrania: [ kwestionariusz ], [ wniosek ]

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl