Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia i obowiązki

1. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

 • Żołnierze NSR są zobowiązani do odbycia ćwiczeń rotacyjnych w wymiarze 30 dni w roku. Za każdy dzień trwania ćwiczeń żołnierzowi rezerwy przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego:

 • zwrot kosztów dojazdu:zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;

 • nagroda Dowódcy JW: żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy po każdych 12 miesiącach kalendarzowych dowódca może przyznać nagrodę (2000 zł.). Warunkiem jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

 

2. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Nie stosuje się tego do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.

Emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru, czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony do podstawy jej wymiaru. 2,6% za rok faktycznie pełnionej czynnej służby wojskowej (ćwiczeń lub służby okresowej).

Przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

 

Przysługuje prawo do:

 • Odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 • Wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze,
 • Używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
 • Korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

 

Przysługują świadczenia obejmujące:

 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby,
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe w czasie pełnienia czynnej służby,
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby
 • świadczenia obejmującego oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
 • bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne - w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

 • na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;
 • na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

 

Nie stosuje się dni wolnych, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W przypadkach określonych powyżej pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

 

3. OBOWIĄZKI

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierze NSR są zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. Zasadniczym obowiązkiem żołnierza NSR jest pełnienie czynnej służby wojskowej w określonych przypadkach oraz realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w ciągu roku (w ramach rotacyjnych ćwiczeń wojskowych).

Rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl