Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE I UPRAWNIENIA SZEREGOWEGO ZAWODOWEGO

UPOSAŻENIE

Uposażenie szeregowego zawodowego składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia. Otrzymywanie dodatków jest uzależnione od rodzaju stanowiska lub jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową oraz od stażu służby.

Uposażenie zasadnicze /brutto/:

 • szeregowy (marynarz) – 3200 zł
 • starszy szeregowy (st. marynarz) – 3270 zł

Dodatki do uposażenia:

 • dodatek specjalny za szczególne właściwości lub warunki pełnienia służby (np. wykonywanie skoków ze spadochronem, pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia)
 • dodatek służbowy za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych (np. za służbę w Kompanii Reprezentacyjnej WP)
 • dodatek za długoletnią służbę:
  • po 3 latach służby (3% miesięcznego uposażenia zasadniczego)  96zł
  • po 6 latach służby (6% miesięcznego uposażenia zasadniczego)  192 zł
  • po 9 latach służby (9% miesięcznego uposażenia zasadniczego)  288 zł
  • po 12 latach służby (12% miesięcznego uposażenia zasadniczego)  384 zł
  • po 15 latach służby (15% miesięcznego uposażenia zasadniczego)  480 zł 

INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

 • zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
 • dodatkowe uposażenie roczne tzw. trzynastka (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym)
 • gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny (nie mniej niż 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego)
 • nagrody uznaniowe i zapomogi
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe
 • dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego
 • należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej
 • odprawa w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej:należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
  • po 1 roku służby (100% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym) 
  • po 5 latach służby (200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)
  • po 10 latach służby (300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym)

   Wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad 10 lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600%

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

 • coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu czynnej służby wojskowej do 15 dni roboczych;
 • urlop aklimatyzacyjny po zakończeniu służby poza granicami państwa w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa;
 • urlop zdrowotny;
 • urlop okolicznościowy;
 • urlop macierzyński;
 • urlop wychowawczy;
 • dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów raz w miesiącu do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem, jeżeli żołnierz korzysta z zakwaterowania tymczasowego bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;
 • prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkiwania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, jeżeli żołnierz zamieszkuje poza miejscem pełnienia służby;
 • umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie;
 • w określonych przypadkach wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności;
 • prawo do zakwaterowania oraz innych świadczeń z tym związanych;
 • bezpłatne szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne.

 

PODSTAWA PRAWNA

§ Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydanych na jej podstawie.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl