Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnieni

Z pomocy rekonwersyjnej może korzystać:

1) Żołnierz zawodowy. 
2) Były żołnierz zawodowy.
3) Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

a) zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
b) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej w przypadku żołnierza zawodowego, 
a w przypadku byłego żołnierza zawodowych oraz małżonka i dzieci żołnierza zawodowego, za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego osoby uprawnionej, 
a w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane – także numer PESEL i NIP oraz adres urzędu skarbowego;
2) pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
3) nazwę ośrodka szkolenia;
4) termin przekwalifikowania zawodowego;
5) koszt przekwalifikowania zawodowego;
6) przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
7) informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie żołnierza, o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) decyzję, o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zwanej dalej „ustawą”, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
2) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;
3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia, o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Małżonek żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dołącza do wniosku:

1) skrócony odpis aktu małżeństwa;
2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku 
z wykonywaniem zadań służbowych;
3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub ich opiekunowie prawni, dołączają do wniosku:

1) skrócony odpis aktu urodzenia;
2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku 
z wykonywaniem zadań służbowych;
3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, dołączają także:

1) zaświadczenie, o stanie cywilnym;
2) zaświadczenie, o pobieraniu nauki;
3) orzeczenie, o niepełnosprawności w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 20 lit. b ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Załączniki:


Wniosek o dofinansowanie / refundację kosztów: Pobierz wniosek

Zaświadczenie - Instytucja szkoleniowa: Pobierz zaświadczenie

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl