Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Zarys historii organizacji i działania wojskowej komendy rejonowej - powiatowego sztabu wojskowego - Mielec

Teren powiatu mieleckiego do 30.12.1966r. był objęty terytorialnym zasięgiem działania Wojskowej Komendy Rejonowej - Powiatowego Sztabu Wojskowego (PSzW) - Dębica.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3O.12.1966r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych /Dz.U.Nr 2 z dnia 12.01.1967r, poz.2/ , w styczniu 1967 roku została utworzona Wojskowa Komenda Rejonowa w Mielcu obejmująca zasięgiem działania obszar powiatu mieleckiego. Wojskowa Komenda Rejonowa wchodziła wówczas w skład Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec, który był formowany w okresie styczeń - luty 1967r. - zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 0120/Org, z dnia 6.12.1966r i zarządzeniem organizacyjnym Nr 03 z dnia 24.01.1967r. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów.

Obsadzanie poszczególnych stanowisk etatowych i przyjmowania agend administrowanego terenu oraz wszelkiej dokumentacji z Powiatowego Sztabu Wojskowego Dębica przebiegało sprawnie i zostało zakończone do 28.02.1967r.
Za sformowanie Powiatowego Sztabu Wojskowego odpowiedzialnym był Szef Powiatowego Sztabu wojskowego Dębica - ppłk Mieczysław STANEK i wyznaczony na stanowisko Szefa formowanego Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec /rozkazem personalnym MON Nr 01 z dnia 02.01 .1967r/ - ppłk Stanisław LASOWY.

W dniu 01.03.1967r. ppłk Stanisław Lasowy - Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec złożył meldunek Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów o osiągnięciu pełnej gotowości do realizacji zadań przez Powiatowy Sztab Wojskowy.

OBSADA STANOWISK ETATOWYCH / KIEROWNICZYCH / POWIATOWEGO SZTABU WOJSKOWEGO - MIELEC - 1967 R.

 1. Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego - ppłk Stanisław LASOWY
 2. Zastępca Szefa PSzW ds. mob. i uzup. - Komendant WKR - mjr Adam TYBURCZY
 3. Szef Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia - mjr Czesław STOPIŃSKI
 4. Zastępca Komendanta WKR - Kierownik Sekcji I Mobilizacji i Administracji Rezerw - kpt. Władysław WÓJCIK
 5. Kierownik Sekcji II Poboru - kpt. Stanisław ROMANOWSKI
 6. Kierownik Sekcji III Rezerw Oficerskich - kpt. Jerzy KRESAK
 7. Kierownik Kancelarii - plut. Ryszard GODZISZEWSKI

Źródła rekrutacji kadry kierowniczej.

 1. Szef PSzW - ppłk Stanisław LASOWY przybył ze stanowiska Zastępcy Szefa PSzW ds Mob. i Uzup. - Dębica
 2. Zastępca Szefa PSzW ds Mob. I Uzup. - mjr Adam TYBURCZY przybył ze stanowiska Kierownika Sekcji II Poboru WKR PSzW Jasło.
 3. Szef Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia -mjr Czesław STOPIŃSKI przybył ze stanowiska starszego pomocnika Kierownika Sekcji Operac. Szkol. Podlaskiej Brygady KBW.
 4. Zastępca Komendanta WKR-Kierownik Sekcji I - kpt. Władysław WÓJCIK przybył ze stanowiska starszego pomocnika Kierownika Sekcji WKR PSzW Dębica.
 5. Kierownik Sekcji II Poboru - kpt. Stanisław ROMANOWSKI przybył ze stanowiska starszy pomocnik Kierownika Sekcji I WKR PSzW Nisko.
 6. Kierownik Sekcji III Rezerw Oficerskich - kpt. Jerzy KRESAK przybył ze stanowiska Szefa Zaopatrzenia Finansowego 16 Okręg. Składnicy Amunicji.
 7. Kierownik Kancelarii - plut. Ryszard GODZISZEWSKI przybył ze stanowiska starszego pisarza WKR PSzW Dębica.


Stanowiska podoficerskie obsadzono podoficerami powołanymi do zawodowej służby wojskowej z rezerwy, a stanowiska pracowników cywilnych - pracownikami pozyskanymi z miejscowych zakładów pracy. W lutym 1969r nastąpiła zmiana na stanowisku Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec.
Ppłk Stanisław LASOWY ubył do PSzW Pisz, a w jego miejsce na stanowisko Szefa Powiatowego Sztabu przybył z PSzW Jasło ppłk Józef NIEZGODA.

W lipcu 1970r. - Szef PSzW Mielec, rozkazem DWOW Nr 28 z dnia 08.07.197Or zostaje wyznaczony na stanowisko Dowódcy Garnizonu Mielec.

Na początku stycznia 1975r. - zgodnie z decyzją MON w sprawie integracji terenowych sztabów wojskowych, teren powiatu mieleckiego zostaje objęty zasięgiem działania PSzW Dębica. /decyzja ta zostaje cofnięta w lutym 1975 r./

W czerwcu 1975r. - w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego terytorium Polski przeprowadzono reorganizację administracji wojskowej. W miejsce PSzW Mielec powołano Wojskową Komendę Uzupełnień Mielec. Formowania Wojskowej Komendy Uzupełnień Mielec dokonano w okresie 24.06. - 02.08. 1975r. w oparciu o Zarządzenie Szefa Sztabu WOW Nr 015/Org. z dnia 04.06.1975. i Zarządzenie Szefa WSzW Nr 019 z dnia 08.06.1975r.

Rozkazem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 085 z dnia 05.O7.1975r. dotychczasowy Szef PSzW Mielec ppłk Józef NIEZGODA zostaje przeniesiony na stanowisko Komendanta WKU Nisko, a na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień Mielec zostaje wyznaczony ppłk Leszek DATA przybyły ze stanowiska Szefa PSzW Dębica.

Wojskowa Komenda Uzupełnień administrowaniem wojskowym objęła powiaty: kolbuszowski, mielecki, ropczycki. W roku 1999 w wyniku kolejnych zmian administracyjnych oraz utworzenia województwa podkarpackiego obszar administrowania komendy został powiększony o powiat dębicki.

Wojskowymi Komendantami Uzupełnień w Mielcu w latach 1975 - 2007 kolejno:

01.07.1975 - 27.04.1987 - płk dypl. Leszek DATA
28.04.1987 - 02.01.1997 - płk dypl. Józef PADO
02.01.1997 - 30.04.1997 - p.o. ppłk dypl. Ryszard ZAWISZA
30.04.1997 - 01.07.1997 - p.o. ppłk inż. Stanisław CHMIELOWIEC
01.07.1997 - 19.01.2003 - płk mgr inż. Zenon KAMIŃSKI
20.01.2003 - 30.06.2007 - ppłk mgr inż. Andrzej SITKO
01.07.2007 - 22.11.2007 - cz.p.o. mjr mgr inż. Wojciech STANISZ
23.11.2007 - ppłk mgr inż. Mirosław CIESIELSKI


Wojskowi Komendanci Uzupełnień wykonują w szczególności zadania
z zakresu:

 • zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

 • administrowania rezerwami osobowymi,

 • świadczeń na rzecz obrony,

 • współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych 

 • z obronnością państwa,

 • rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,

 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

 • promocji obronności i służby wojskowej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl