Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Służba przygotowawcza

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Jest rodzajem szkolenia wojskowego dla osób, które do tej pory nie pełniły żadnego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej określoną przez Pracownię Psychologiczną i Wojskowa Komisję Lekarską, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ KSZTAŁCĄ NA POTRZEBY KORPUSU:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;
 • podoficerów – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych – ośrodki szkolenia, jednostki wojskowe.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z DNIEM ROZPOCZĘCIA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ŻOŁNIERZE OTRZYMUJĄ BEZ SZCZEGÓLNEGO NADANIA TYTUŁ:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości  1920 zł
 • podoficerów – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości  1280 zł
 • szeregowych – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości 960 zł

Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej przez bank, zakładowy fundusz mieszkaniowy lub inne uprawnione instytucje, jeśli taki kredyt lub pożyczkę zaciągnął przed powołaniem do tej służby.

Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu małżonkowi żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą, jeżeli ze względu na niego żołnierz został uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Osoba zainteresowana odbywaniem tej służby składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek oraz następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Kontakt dotyczący służby przygotowawczej
tel. 261 156 525

TERMINY SZKOLENIA w RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w 2018 r.:

1.    Na potrzeby korpusu oficerów, w terminie od 8 stycznia do 6 lipca – w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2.    na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach

          a) od 1 lutego do 29 czerwca: – w szkołach podoficerskich,

          b) od 3 lipca do 30 listopada  – w szkołach podoficerskich,

3.  na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:

a) od 8 stycznia do 27 kwietnia – w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim,

b) od 7 maja do 31 sierpnia –  w wytypowanych jednostkach wojskowych,

c) od 4 września do 21 grudnia – w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim,

d) od 25 września do 21 grudnia – w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl