Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Jest rodzajem szkolenia wojskowego dla osób, które do tej pory nie pełniły żadnego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej określoną przez Pracownię Psychologiczną i Wojskowa Komisję Lekarską, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ KSZTAŁCĄ NA POTRZEBY KORPUSU:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;
 • podoficerów – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych – ośrodki szkolenia, jednostki wojskowe.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z DNIEM ROZPOCZĘCIA PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ŻOŁNIERZE OTRZYMUJĄ BEZ SZCZEGÓLNEGO NADANIA TYTUŁ:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:*

 • oficerów – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości  1920 zł
 • podoficerów – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości  1280 zł
 • szeregowych – przysługuje uposażenie w stawce miesięcznej w wysokości 960 zł

*od 1 stycznia 2019 r.  zgodnie z Rozporządzenie Prezydenta RP  z dnia 17 października 2018 r. DZ. U . z 2018 poz. 207 w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrasta  wielokrotność kwoty bazowej  z 3,20 na 3,63

 

Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu lub pożyczki udzielonej przez bank, zakładowy fundusz mieszkaniowy lub inne uprawnione instytucje, jeśli taki kredyt lub pożyczkę zaciągnął przed powołaniem do tej służby.

Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu małżonkowi żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą, jeżeli ze względu na niego żołnierz został uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Osoba zainteresowana odbywaniem tej służby składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek oraz następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Kontakt dotyczący służby przygotowawczej
tel. 261 156 525

TERMINY SZKOLENIA w RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w 2019 r.:

 

W ramach służby przygotowawczej w 2019 roku szkolenia ochotników odbywać będą się w następujących terminach:

1. na potrzeby korpusu oficerów w terminie od 7 stycznia do 31 maja 2019 r.
-w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
- w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,
- w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

2. na potrzeby korpusu podoficerów w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ w terminach:
a) I turnus - od 4 lutego do 31 maja
b) II turnus - od 1 lipca do 25 października

3. na potrzeby korpusu szeregowych w terminach:
a) I turnus - od 7 stycznia do 26 kwietnia; w centrach szkoleniach i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ, Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim,
b) II turnus - od 6 maja do 23 sierpnia w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,
c) III turnus - od 2 września do 20 grudnia oraz od 23 września do 20 grudnia w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ i Dowódcy Garnizonu Warszawy oraz Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl