Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Studium wojskowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium wojskowe
W 2018 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADJĄCYCH TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM:

 1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym zgodnym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten momoże być krótszy;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 • do 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie;
 • do 15 maja 2018 r.: na 12-miesięczne szkolenie.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dyplom ukończenia studiów
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja aktualna na dzień postępowania rektrutacyjnego)
 • opłata rekrutacyjna
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, aktualne fotografie zgodne z wymogami danej szkoły, certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych, itp.).


UWAGA:
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych, które nie podlegają zwrotowi. 
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, jej wysokość jest określona corocznie w decyzji Rektora- Komendanta.

 

AKTY NORAMTYWNE REGULUJĄCE SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2017 ROKU

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl