Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura powołania

PROCEDURA POWOŁANIA

1. KANDYDAT ZGŁASZA SIĘ DO WKU LUB JW

Zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych zgłasza się do właściwego dla miejsca zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień lub bezpośrednio do jednostki wojskowej, w której chciałby pełnić zawodową służbę wojskową w celu zasięgnięcia informacji o wolnych stanowiskach.

2. SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje ochotnika do konkretnej jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego, po uprzednim sprawdzeniu podstawowych wymogów na danym stanowisku.

Zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

TABELA NORM Z EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MĘŻCZYZN

Motoryka

Ćwiczenia

j.m.

Grupy wiekowe

Ocena

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na
3000 m

min

do 25 lat

13,00

14,00

15,10

26-30 lat

13,15

14,15

15,25

powyżej 
31 lat

13,30

14,30

15,40

Siła

Podciąganie na drążku

ilość

do 25 lat

12

10

8

26-30 lat

11

9

7

powyżej 
31 lat

10

8

6

Skłony tułowia 
w przód
2 min

do 25 lat

60

55

50

26-30 lat

55

50

45

powyżej 
31 lat

50

45

40

Szybkość 
i zwinność

Bieg wahadłowy
10x10

lub

Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

do 25 lat

30,4

31,4

32,4

26-30 lat

30,7

31,7

32,7

powyżej 
31 lat

31,0

32,0

33,0

sek.

do 25 lat

23,2

24,2

25,2

26-30 lat

23,6

24,6

25,6

powyżej 
31 lat

24,0

25,0

26,0

 

TABELA NORM Z EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KOBIET

Motoryka

Ćwiczenia

j.m.

Grupy wiekowe

Ocena

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na
1000 m

min

do 25 lat

4,15

4,45

5,30

26-30 lat

4,30

5,00

5,45

powyżej 
31 lat

4,45

5,15

6,00

Siła

Uginanie i prostowanie 
ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

do 25 lat

33

28

23

26-30 lat

30

25

20

powyżej 
31 lat

27

22

17

Skłony tułowia w przód
2 min

do 25 lat

42

37

32

26-30 lat

40

35

30

powyżej 
31 lat

38

33

28

Szybkość 
i zwinność

Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

do 25 lat

26,0

27,0

28,5

26-30 lat

26,5

27,5

29,0

powyżej 
31 lat

27,0

28,0

29,5


3. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA PRZEZ ORGAN WŁAŚCIWY DO WYZNACZENIA NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

W stosunku do kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani do zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Po otrzymaniu zgody dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe. Kandydat na żołnierza zawodowego powinien zgłosić się z kompletem dokumentów do właściwej miejscowo Wojskowej Komendy Uzupełnień.


4. KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Obowiązkiem kandydata jest dostarczenie do WKU pisemnego wniosku, o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych Do wniosku należy dołączyć:

  • życiorys
  • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał
  • dokument stwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
  • dowód osobisty – oryginał i kserokopię lub uwierzytelnioną kserokopię
  • inne dokumenty potwierdzające posiadaniekwalifikacji i umiejętności


5. BADANIA LEKARSKIE

Po złożeniu w/w dokumentów i stwierdzeniu ich zgodności WKU kieruje kandydata na badania lekarskie do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Uwaga!
Od negatywnego orzeczenia TWKL w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny. Od negatywnej opinii psychologicznej również przysługuje prawo odwołania do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.


6. PRZESŁANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW KANDYDATA DO DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła teczkę akt personalnych do Dowódcy jednostki wojskowej, do którego został skierowany wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.


7. POWOŁANIE DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje rozkazem personalnym dowódcy jednostki, w którym określa datę rozpoczęcia służby oraz stanowisko służbowe. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując jednocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza rezerwy celem podpisania kontraktu.

Dowódca jednostki podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie oraz wskazuje termin i miejsce, do którego wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kontrakt na pełnienie służby zawodowej zawiera się na okres do 6 lat, z zastrzeżeniem, że pierwszy kontrakt jest zawierany na okres 2 lat.

Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kandydatowi, co najmniej 30 dni przed określoną w kontrakcie datą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej kartę powołania i kieruje go do jednostki wojskowej, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego kandydata, o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat rozpoczyna pełnienie zawodowej służby z dniem stawienia się w jednostce wojskowej z kartą powołania.

Żołnierz zawodowy najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu na jaki został zawarty kontrakt na pełnienie służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie nowego kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.


8. MIANOWANIE NA WYŻSZY STOPNIEŃ WOJSKOWY

Na stopień wojskowy kaprala (mata) może być mianowany szeregowy zawodowy po zdaniu egzaminu na podoficera, który ukończył szkołę średnią i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) może być mianowany szeregowy zawodowy po zdaniu egzaminu na oficera, który ukończył studia wyższe i posiada bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

 


PODSTAWA PRAWNA

§ Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl