Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura powołania

1. KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Osoba zainteresowana służbą w NSR składa wniosek (wzór wniosku) do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.

Do wniosku dołącza się:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły,  w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach (np. prawo jazdy).

W momencie uzupełniania wniosku potrzebne są informacje dotyczące nazwy oraz adresu zakładu pracy, daty zatrudnienia, seria i numer dowodu osobistego oraz data wydania i organ, który wydał dowód osobisty.

2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • Sprawdza czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które ma być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu preferencji kandydata).
 • Umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR.
 • Sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.
 • Kieruje kandydata do jednostki wojskowej w celu przeprowadzenia sprawdzianu z wychowania fizycznego.
 • Kieruje kandydata do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby oraz w razie potrzeby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa

3. PRZESŁANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW KANDYDATA DO DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła je do dowódcy jednostki wojskowej.

4. SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ DOWÓDCĘ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, w terminie ustalonym z dowódcą JW. Dowódca JW przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzian z wychowania fizycznego. Dowódca JW. Może też przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia wojskowego, wymagany na danym stanowisku służbowym.

Kandydat do służby w NSR powinien mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie oraz strój sportowy.

Ocena z egzaminu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji:

 • marszobieg na 3000m albo pływanie ciągłe przez 12 min
 • podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
 • bieg wahadłowy 10x10 albo bieg zygzakiem „koperta”
 • skłony tułowia w przód w okresie 2 min.

5. PODPISANIE KONTRAKTU

Dowódca jednostki wojskowej w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie. Przesyła egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.

Kontrakty jednorazowo będą mogły być podpisywane na okres od 2 do 6 lat. 

Kontrakt może być zawarty między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz spełnia warunki jego zawarcia.

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany lub można odmówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

6. NADANIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO

Po otrzymaniu kontraktu wojskowy komendant uzupełnień wzywa niezwłocznie żołnierza rezerwy do WKU w celu nadania przydziału kryzysowego. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza rezerwy (w przypadku gdy żołnierz posiada aktualną umowę o pracę).

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat z możliwością jego ponownego nadania.

Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygasa z mocy prawa.

Przydziały kryzysowe nadaje, zmienia oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.
Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjnyna inne stanowisko służbowe.

7. UCHYLENIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

- osiągnięcia wieku określonego w art. 58 ust. 4 - odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego;

- wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

- uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

- utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

- zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;

- prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;

- skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

- powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

- niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;

- niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;

- zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

 

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku:

- odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;

- odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu w celu odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;

- skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

- odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

- w przypadku niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych;

- wniosku żołnierza rezerwy uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi;

- wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl