Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Normy sprawnościowe 6BPD

Normy sprawnościowe do NSR w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej 

Ćwiczenia i nomy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6BPD (16 batalion powietrzno-desantowy w Krakowie, 6 batalion dowodzenia w Krakowie, 6 batalion logistyczny w Krakowie, 18 batalion powietrzno-desantowy w Bielsku- Białej, 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach)

MĘŻCZYŹNI

Motoryka

Nazwa ćwiczenia

Jednostka 
miary

Grupa wiekowa

do 25 lat

Grupa wiekowa

26 - 30 lat

Grupa wiekowa

powyżej 30 lat

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg na 3000 m

min/sek.

13,50

14,50

16,10

14,15

15,15

16,35

14,40

15,40

17,00

Siła

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

10

8

6

9

7

5

8

5

3

Skłony tułowia 
w przód w czasie 2 min.

50

40

35

45

35

30

40

30

25

Szybkość

Bieg wahadłowy 10 x 10 m

sek.

31,0

32,0

33,2

31,4

32,4

33,6

31,8

32,8

34,0

KOBIETY

Motoryka

Nazwa ćwiczenia

Jednostka 
miary

Grupa wiekowa

do 25 lat

Grupa wiekowa

26 - 30 lat

Grupa wiekowa

powyżej 30 lat

5

4

3

5

4

3

5

4

3

Wytrzymałość

Bieg na 1000 m

min/sek.

4,45

5,10

5,50

5,00

5,20

6,05

5,15

5,35

6,20

Siła

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

28

23

18

25

20

15

22

17

12

Skłony tułowia 
w przód w czasie 2 min.

37

32

28

35

30

26

33

28

24

Szybkość

Bieg zygzakiem „koperta”

sek.

27,0

28,0

29,5

27,5

28,5

30,0

28,0

30,0

30,5

OPIS ĆWICZEŃ

Mężczyźni:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków 
i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia - 220 cm. Na komendę „,Gotów” kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych 
w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość wykonanych prawidłowo podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo podciągnięć.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów”kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione 
o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód 
z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

 

 

Kobiety:

Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatek rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku - maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana - tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu 
i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo powtórzeń.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów”kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte 
w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!wykonuje skłon tułowia 
w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” - odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m 
i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np:. „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. 

Ogólne warunki prowadzenia sprawdzianu:

1) Sprawdzian organizuje i jednocześnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego przeprowadzenie dowódca (komendant, szef itp.) jednostki wojskowej. Do jego przeprowadzenia powołuje komisję (wyznaczoną w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej), w skład której powinien wchodzić: zastępca dowódcy, oficer, podoficer lub pracownik cywilny o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) i obowiązkowo lekarz jednostki 
z pojazdem sanitarnym, który przed rozpoczęciem sprawdzianu dokonuje przeglądu medycznego kandydatów. W jednostkach (instytucjach) wojskowych, w których nie ma etatowego oficera (instruktora) wychowania fizycznego 
w sprawdzianie uczestniczy specjalista wychowania fizycznego z jednostki nadrzędnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki.

2) Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiada oficer, podoficer lub pracownik cywilny 
o kwalifikacjach wymienionych w pkt. 1 jednostki wojskowej (instytucji, uczelni).

3) Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób:

a) średnia 4,51 i wyższa - ocena bardzo dobra;

b) średnia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;

c) średnia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;

d) średnia 2,50 i niższa - ocena niedostateczna.

4) Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata na stanowisko 
w korpusie szeregowych zawodowych co najmniej trzech ocen pozytywnych 
z czterech ćwiczeń.

5) Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.

6) Warunkiem zakwalifikowania kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek powietrznodesantowych jest uzyskanie średniej - 3,75 - ocena dobra.

7) Dla celów sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

a) Grupa wiekowa do 25 lat;

b) Grupa wiekowa 26 - 30 lat;

c) Grupa wiekowa powyżej 30 lat.

Przynależność kandydata do danej grupy wiekowej ustala się przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej, roku urodzenia kandydata.

8) Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

9) Po pierwszych trzech miesiącach szkolenia kandydaci będą poddawani sprawdzianowi sprawności fizycznej w ramach certyfikacji zakończenia okresu szkolenia podstawowego, według ćwiczeń i norm zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008r. 
w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności żołnierzy zawodowych.

10) Kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych - do pododdziałów bojowych, odbywają sprawdzian sprawności fizycznej według norm dla „Żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe 
w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, zespołach bojowych jednostek specjalnych oraz w Oddziale Specjalnym ŻW 
w Warszawie” zgodnie z przynależnością kandydata do danej grupy wiekowej.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl