Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legitymacja

DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA:

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana (ustawa nie określa jego wzoru – zobacz przykład);
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez (wzór zaświadczenia):
  1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie tego statusu może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Wniosek o przyznanie statusu weterana wraz z dokumentami wymienionymi powyżej należy wysłać listem poleconym na adres:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Nie ma potrzeby załączania zdjęć do ww. wniosku.

Po wydaniu decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana zostanie Panu przesłana legitymacja weterana na wskazany przez Pana we wniosku adres zamieszkania. Legitymacja będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.

DOKUMENTY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO:

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego (ustawa nie określa jego wzoru –zobacz przykład);
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez (wzór zaświadczenia):
  1. dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
  2. wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Wniosek o przyznanie statusu weterana wraz z dokumentami wymienionymi powyżej należy wysłać listem poleconym na adres:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Nie ma potrzeby załączania zdjęć do ww. wniosku.

Po wydaniu decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana zostanie Panu przesłana legitymacja weterana na wskazany przez Pana we wniosku adres zamieszkania. Legitymacja będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl