Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kryteria naboru

Żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych zawodowych może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • o nieposzlakowanej opinii (nie karana sądownie)
  • posiadająca odpowiednie kwalifikacje
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej
  • wiek kandydata - ustawowo nie ma górnej granicy wieku, która eliminowałaby kandydata

Osoba wcześniej karana również może starać się o pracę w wojsku. Należy brać wtedy pod uwagę instytucję zatarcia kary. Zatarcie kary następuje na wniosek skazanego.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych:
można powołać:

  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum, posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

powołuje się:

  • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Osobę posiadającą stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, można powołać do zawodowej służby wojskowej na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w odpowiedniej służbie.


Kontakt dotyczący służby zawodowej:
tel. 261 156 520

Wolne stanowiska w służbie zawodowej:
>> Kwalifikacje dla kandydatów

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl