Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kryteria naboru

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej:

 • posiadać polskie obywatelstwo
 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 55 lat, a dla oficerów i podoficerów do 63 lat)
 • zdolność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A)

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwa umyślne,
 • posiada wykształcenie:posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej
  • co najmniej gimnazjalne dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • co najmniej średnie dla stanowisk przewidzianych dla podoficerów (nie dot. żołnierzy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień),
  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów(nie dot. żołnierzy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień).
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego
 • w przypadku żołnierza rezerwy który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej- pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin kończący tą służbę.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej lub wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl