Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje wstępne

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Rekonwersja kadr jest logiczną kontynuacja polityki personalnej Sił Zbrojnych RP. Jest powinnością państwa wobec swoich żołnierzy, przejawem troski o prestiż zawodu wojskowego, przemyślanym postępowaniem mającym na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji wojskowych, administracji państwowej i gospodarki narodowej.

Należy przy tym podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami.

ORGANY WOJSKOWE REALIZUJĄCE POMOC REKONWERSYJNĄ

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej "COAZ";
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej "OAZ";
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej "WBE".

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

 • doradztwo zawodowe;
 • przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;
 • praktyka zawodowa;
 • pośrednictwo pracy;

a ponadto:

 • 2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
 • szkolenia, informacje;
 • targi, giełdy pracy;
 • wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 • inkubatory przedsiębiorczości;
 • kluby pracy.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl