Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

O przyjęcie do szkoły wojskowej do może ubiegać się osoba:

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat; 
 • posiadająca wykształcenie:
  • średnie do Szkół Podoficerskich
  • średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich,
  • wyższe (II stopnia) do Studium Oficerskiego.

Wymagane dokumenty:     

 • wniosek do Komendanta-Rektora wybranej uczelni wojskowej (za pośrednictwem dowódcy JW. w przypadku żołnierzy), natomiast kandydaci do SO wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów w przypadku SO;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja aktualna na dzień postępowania rekrutacyjnego);
 • opłata rekrutacyjna;
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, zdjęcie, itp.).

 

     Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

 

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

 • test sprawności fizycznej;
 • test z języka angielskiego (do Studium Oficerskiego);
 • rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl