Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy rekonwersji

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i dyrektorem COAZ lub właściwym ze względu na miejsce stacjonowania JW kierownikiem OAZ.

Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

Zajęcia grupowe realizowane są w wymiarze do trzech dni przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową. Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas których informuje się o:

 • możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 • możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 • sytuacji społeczno- zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 • wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 • rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 • aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 • zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów z pracodawcami;
 • sytuacji finansowo- prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej.


Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego.
Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.

 

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Koszt przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa się w wysokości: 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym, w zależności od wysługi lat:

a. po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2 400 zł.)
b. po 9 latach służby wojskowej - 200 % ( 4 800 zł.)
c. po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7 200 zł.)


Małżonkom oraz dzieciom i byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, 
o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu (6 525zł.).

W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:

a. dwudziestu przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem,
b. trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określony 
w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pokrycie kosztów dokonuje się na podstawie oryginalnych rachunków i biletów.

Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:

 • żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
 • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.

Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do wyżej wymienionych organów wojskowych wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy. 

Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia byłemu żołnierzowi zawodowemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach wskazanych przez żołnierza, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministra Obrony Narodowej właściwego ds. pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 
6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową. W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl