Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 173 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej RP (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1459 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014r . w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. z U. 2014 poz. 1622);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju 
(Dz. U. 2007.99.669);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);

Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2007.19.198);

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl