Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 sierpnia 2018
NABÓR DO STUDIUM WOJSKOWEGO DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓWW 2019 ROKU SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

      Pobierz PREZENTACJĘ z ofertą edukacyjną WAT

      Wyświetl FILMY PROMOCYJNE z ofertą edukacyjną WAT

- Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADAJĄCYCH CO NAMNIEJ TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM
:

 1. Absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. Podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym, korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. Szeregowych zawodowych będący absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata;
 4. Absolwentów krajowych uczelni medycznych

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

 • Do dnia 21 stycznia 2019r. na 3-miesięczne szkolenie;
 • Do dnia 15 maja 2019r. na 12-miesięczne szkolenie;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dyplom ukończenia studiów
 • Życiorys
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja aktualna na dzień postępowania rekrutacyjnego)
 • Opłata rekrutacyjna
 • Inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym ( np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, aktualne fotografie z wymogami danej szkoły, certyfikaty językowe, dyplomy olimpiad przedmiotowych itp.)

UWAGA:

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnie), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału w egzaminach wstępnych, które nie podlegają zwrotowi.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, jej wysokość jest określona corocznie w decyzji Rektora-Komendanta.

 

AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 ROKU:

Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019r.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl